0 items
Inloggen
0

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De website Zwembad.eu wordt gedeeld door verschillende onafhankelijke bedrijven : Zwembad BVBA, Harmopool BV en Joetron BVBA. Deze bedrijven worden hierna "de handelaar" genoemd.

De handelaar heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen zonder enige voorafgaande waarschuwing.

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de handelaar zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkopen van Zwembad BVBA, Harmopool BV en Joetron BVBA

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 De betaling van de factuur bepaalt welk bedrijf verantwoordelijk is voor de verkoop. Betalingen op een Belgische bankrekening, een Belgisch PayPalaccount of in cash worden behandeld door Zwembad BVBA. Betalingen op een Spaanse rekening of een Spaans PayPal account worden behandeld door Empalco Iberica SL. Betalingen in andere landen worden verzorgd door Harmopool BV.

1.5 De handelaar is niet verantwoordelijk voor aankopen via een van de servicecentra.

2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de handelaar. De handelaar is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de handelaar dit mee binnen de dertig werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

Alle prijzen zijn vermeld in euro inclusief btw en exclusief verzendkosten.
Voor speciale aanbiedingen, promoties, dagaanbieding geldt dat er slechts 1 artikel per klant mag aangekocht worden. Zwembad BVBA / Joetron BVBA hebben het recht  om promoties te weigeren aan concurent - zwembadhandelaars.

4. Retourzendingen

4.1 Voor online bestellingen : Alle artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongebruikte en ongeschonden staat bij de handelaar worden afgeleverd. Dit conform art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht (BE) of Wet Verkoop op Afstand (NL). Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Dit houdt in dat materialen, die getest zijn op een andere manier dan dat dit normalerwijze in de winkel zou gebeuren, niet worden teruggenomen. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen, kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

In elk geval is het noodzakelijk om de toestemming te krijgen van de handelaar alvorens materialen te retourneren. Materialen worden geretourneerd aan het adres opgegeven door de handelaar en met de documentatie die door de handelaar wordt gevraagd. Dit kan ook het adres van de producent binnen Europa zijn, hetwelk zal worden meegedeeld. Vooraleer het artikel te retourneren dient u een retour-referentienummer aan te vragen. Dit retour-referentienummer dient duidelijk op en binnenin de verpakking vermeld te worden. De verzendkosten van de retour zijn ten laste van de klant.

4.2 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt de handelaar zich het recht voor om het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. De handelaar neemt in dit geval de verzendkosten voor de retour voor zijn rekening.

De terug te betalen retourkosten zullen in dat geval niet hoger zijn dan de kost indien de handelaar het pakket retour haalt. In het geval de terughaling door de handelaar, dient de klant zich te schikken naar de modaliteiten en timing aangegeven door de handelaar.

Retourzendingen dienen aangevraagd te worden via de link "Zelfservice & contact" op de website www.zwembad.eu

4.3 In overeenkomst met de wettelijke bepalingen, bestaat er voor aankoop in onze winkels geen herroepingsrecht. In de regel worden geen verkochte goederen teruggebracht of omgeruild. Het staat elke winkel vrij, om uitzonderingen toe te staan, en goederen in te ruilen tegen terugbetaling of het inruilen tegen een tegoedbon. Indien een tegoedbon wordt afgeleverd, zal de inruilperiode nooit langer dan 1 jaar bedragen. Gezien de winkelier geen verplichting heeft goederen terug te nemen, is het aanbieden van een tegoedbon louter een daad van “goodwill” van de winkelier, en heeft de klant alle belang deze voucher/waardebon te aanvaarden.
In geval van een uitgeschreven geschenk- of cadeaubon zal - om boekhoudkundige redenen - de inruilperiode nooit langer zijn dan 1 jaar.

5. Betalingen

5.1 Betaling dient in principe te geschieden voor levering of ten laatste bij levering. Indien de producten worden afgehaald bij de handelaar of onder Rembours worden opgestuurd, zal een redelijk voorschot afgesproken worden. Bij levering door de handelaar onder Rembours wordt alleen een cash betaling aanvaard.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door de handelaar bent u een bedrag van € 25 aan administratiekosten verschuldigd. Wanneer de handelaar zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd. Die kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag, onverminderd de bevoegdheid van de handelaar om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de handelaar gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Levering

6.1 De door de handelaar opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De wettelijk levertijd van 1 maand voor standaard producten (exclusief maatwerk) dient als leidraad om het begrip 'redelijkerwijs' te interpreteren.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip kort nadat de producten klaar zijn voor verzending.

6.3 Levering gebeurt op het adres, opgegeven tijdens de bestelling. Wij kunnen niet garanderen dat aanpassingen aan het leveradres die achteraf gebeuren, ook correct door de vervoerders wordt toegepast. Aangepaste leveradressen kunnen in geen beding aanleiding geven tot schadeclaims.

De klant is verplicht bij levering zijn medewerking te geven aan het transportproces en/of de transporteur, zodat de levering vlot kan gebeuren.  Dit houdt in : melden van alternatieve datum, adres … via de website van de transportfirma, helpen bij laden/lossen indien nodig, aanwezigheid tijdens de dag van levering of ophaling ,pick-up van het pakket in geval de transportfirma dit in een nabij ophaalpunt heeft geleverd etc. . Kosten die gepaard gaan met het niet verlenen van de nodige medewerking, kunnen aan de klant worden doorgerekend.

Als de levering niet kan gebeuren op het opgegeven adres, is het mogelijk dat het pakket in een parcel-shop in de nabijheid wordt afgeleverd. De klant zal dit pakket tijdig in de opgegeven parcel-shop ophalen.

7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de handelaar verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Transportschade

Indien u een product wordt aangeleverd met zichtbare transportschade, dient het product geweigerd te worden. Aanvaarding van een beschadigd product in onomkeerbaar.

Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen de 24 uur schriftelijk gemeld te worden. De verpakking en goederen moeten bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld. In alle gevallen zal de ontvanger zijn volledige medewerking verlenen indien een onderzoek naar de schade wordt ingesteld. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade.

Voor volgende artikels raden wij u aan deze op te halen in een ophaal- en servicecentrum. Er wordt nooit transportschade vergoed voor UV-lampen en kwartsbuizen.

Transportschade dient gemeld te worden via de link "Zelfservice & contact" op de website www.zwembad.eu

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en de handelaar (dan wel door klant ingeschakelde derden), is de handelaar niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de handelaar.

9.2 De administratie van de handelaar geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de handelaar in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de handelaar gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan de handelaar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Garantie - Reparaties

11.1 De handelaar volgt de Europese garantieregeling. Dit betekent 6 maand garantie op productiefouten, gevolgd door 1.5 jaar extra garantie op productiefouten indien de klant kan aantonen dat de productiefout bestond op het ogenblik van de aankoop. Materialen waarvan de klant vermoedt een garantieclaim te kunnen eisen, worden nagekeken / geëvalueerd vooraleer er omruiling, reparatie of terugbetaling gebeurd. Deze evaluatie kan niet steeds onmiddellijk bij binnenlevering gebeuren.In geval de garantieclaim geldig is, wordt het materiaal kosteloos gerepareer of vervangen. Volgens de garantiewet, heeft de verkoper heeft het recht te bepalen of een product gerepareerd of vervangen wordt.

11.2 Alle garantiegevallen zijn 'Carry-in' of 'Pick-up' op het adres waar de goederen werden aangekocht.

Voor online bestellingen, is het inlever- of Pick-up adres : 

Zwembad
Industrieweg 9
B-3190 Boortmeerbeek
België

OF een adres van de producent binnen Europa hetwelk zal worden meegedeeld. Schade aan het product door slecht inpakken van het materiaal in het transport van de klant naar de handelaar of de leverancier wordt doorgerekend aan de klant. Indien de garantieclaim onterecht blijkt, kan het materiaal ofwel geretourneerd worden na betaling van verzend- en evaluatiekosten, ofwel tegen betaling gerepareerd worden. Betalingscondities zijn zoals hierboven beschreven.

11.3 Vallen niet onder garantie: gebroken UV-lampen, oververhitte UV-lampen, onderdelen van robots en pompen onderhevig aan slijtage (rupsbanden, kogellagers, ,...), schade door verkeerd gebruik of verkeerde installatie, etc.

Schade voortvloeiend uit een garantieprobleem (verlies van water, installatiekost, tijdsverlies, etc.) wordt niet vergoed door de handelaar. In geval van een garantieclaim met opblaasbare materialen, moet de klant het bewijs van het lek doorsturen via een foto (eventueel zeepbubbels met water en zeep maken). Er worden geen terugzendingen van opblaasbare materialen aanvaard.

11.4 Voor een aantal producten, biedt de handelaar tijdens de reguliere garantieperiode een "platinum" garantie aan. De klant die intekent op deze garantie, zal - in het geval van een vermoedelijke productiefout - gratis een equivalent vervangtoestel ter beschikking krijgen voor de duur van de evaluatie / reparatie. Na de afhandeling van de garantie, moet het vervangtoestel in propere en goede toestand opnieuw aangeboden worden. Kosten in verband met evaluatie / verzending / reparatie van toestellen die niet onder garantie vallen, zijn ten koste van de klant. De gedetailleerde voorwaarden van deze garantie zijn terug te vinden op de daartoe bestemde webpagina.

11.5 In geval niet goed functionerend materiaal werd geleverd, heeft de verkoper het recht om het materiaal te repareren, te vervangen of terug te betalen. Het is de keuze van de handelaar voor welk van deze mogelijkheden wordt gekozen.

12 Technisch Textiel

Voor het aankopen van kogelwerende vesten is geen vergunning nodig. Wel zijn er bepaalde eisen aan de verkoop verbonden.

-          Het is een verplicht om een kopie van een geldig identiteitsbewijs op te sturen.
-          Het is verplicht een gehandtekende versie van de onderstaande tekst op te sturen.
-          De verkoop vindt alleen plaats naar België, Nederland of Luxemburg.

Zonder het vervullen van deze formaliteiten, kunnen wij de goederen niet leveren. In dat geval wordt u terugbetaald, na aftrek va 25 euro administratiekosten.


Hierbij bevestig ik (naam, voornaam, ID kaartnummer) dat:

1 De goederen aangekocht (of replica’s ervan) zullen niet gebruikt worden in een nucleaire, of nucleaire fuel-cycle activiteit, explosieve activiteit, terroristische activiteiten of activiteiten verbonden met chemische, biologische, of nucleaire wapens of tuigen die zulke wapens kunnen lanceren.

2 Ik aanvaard de bovengenoemde voorwaarden als bindend, en ik verklaar dat ik in de geest van het hierboven vermelde, een betrouwbaar en integer persoon ben, die aan dergelijke activiteiten niet deelneemt en niet zal deelnemen. De goederen worden aangekocht met het doel mezelf en/of mijn familie te beschermen.

3 De aangekochte goederen zullen niet geëxporteerd worden naar een ander land dan het land vermeld op mijn identiteitskaart, of niet doorverkocht worden aan organisaties die activiteiten ontplooien in de zin van bovenvermelde. De goederen zullen niet doorverkocht worden aan personen die een band hebben met landen waarvoor export restricties bestaan uitgevaardigd door de Verenigde naties, de Europese unie en/of de Organisatie voor Veiligheid en samenwerking in Europa.

4 De aangekochte goederen zullen niet worden geleverd of doorgegeven aan andere gewapende organisaties of personen of organisaties opgenomen in de lijst van terroristen of terroristische organisaties in de Europese unie of de USA.

Handtekening, naam en voornaam, plaats en datum.

-----------------------------------


Garantie technisch textiel :
-          De buitenhoes wordt gegarandeerd voor een periode van TWEE (2) jaar na factuurdatum.
-          De bescherming wordt gegarandeerd voor een periode van TWEE (2) jaar na factuurdatum.

Deze garantie geldt niet als de fabrikant vaststelt, door middel van een fysieke inspectie, dat de buitenhoes en bescherming onderworpen werden aan misbruik, schade of niet goedgekeurde reparatie.  “Schade” wordt als volgt gedefinieerd: Scheuren in of zware slijtage van de buitenhoes en scheuren, barsten of gaten in de buitenhoes of bescherming.  Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.  De onderhoudsinstructies moeten uiteraard gerespecteerd worden.

13. Zichttermijn

Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de koper een herroepingrecht waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Volgens de garantiewet moet moet de klant moet op ondubbelzinnige manier binnen de 14 dagen na aankoop, duidelijk maken hij/zij het herroepingsricht wil inroepen. Door bij voorbeeld eerst te vermelden dat een product niet werkt en een omruiling te vragen, verliest de klant het recht op herroeping. De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in geval van op maat gemaakte artikelen zoals bubbelzeilen, winterzeilen, liners, automatische zwembadafdekkingen, etc. In geval van herroepingsrecht gebeurt de terugbetaling op dezelfde manier als de betaling werd uitgevoerd.

14. GDPR - bescherming persoonlijke gegevens - Privacy

In overeenstemming met de GDPR regelgeving dient u actief toestemming om Zwembad BVBA / Joetron BVBA / Harmopool BV / Empalco Iberica SA  toelating te geven uw persoonlijke gegevens te bewaren en te gebruiken voor  facturatie, verzending, en persoonlijke contactname via brief of telefoon. Het emailadres zal worden gebruikt om u op de hoogte te houden van de vooruitgang van uw bestelling, verzending mailings / promoties en/of tevredenheidsenquetes. Uw adresgegevens kunnen worden gebruikt om te bestuderen waar onze klanten zich bevinden. Voor legale reden worden de gegevens 10 jaar bewaard. 
Als klant heeft u het recht te vragen om de gegevens die niet wegens legale reden bijgehouden moeten worden, te laten vernietigen. U kan eveneens inzage en/of correctie  en/of beperking van de draagwijdte van uw data vragen. U kan zich verzetten tegenhet gebruik en verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan door een email met te sturen aan info@zwembad.eu. Zwembad BVBA / Joetron BVBA / Harmopool BV / Empalco Iberica SA zal de data binnen de maand verstrekken / aanpassen. 
Door het vakje aan te vinken bevestigd u eveneens dat u ouder bent dan 16 jaar.

15. Diversen

15.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met de handelaar in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de handelaar vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden indien de info op de site verkeerd zou zijn of verkeerd geïnterpreteerd wordt. Foto's zijn informatief en geven een beeld over de karakteristieken van onze producten.

15.3 De handelaar is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

15.4 In geval extra administratieve handelingen gevraagd worden van Zwembad BVBA, Harmpool BV, Joetron BVBA zoals het hermaken van een factuur, wijzigingen aanbrengen aan facturatiegegevens , aanmaken van een proformafactuur, etc ... mogen hiervoor administratieve kosten aangerekend worden. Deze bedragen minstens 25 euro.

16. Geschillen - claims - toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Geschillen en claims dienen geinitieerd te worden via de link "Zelfservice & contact" op www.zwembad.eu 

16.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

16.3 Voor geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kan een poging ondernomen worden om deze via het  ODR-platform op te lossen : http://ec.europa.eu/odr/

16.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België aan de handelsrechtbank van Leuven.We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via email.Herroepingsrecht

Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de koper een herroepingrecht waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. De klant moet op ondubbelzinnige manier binnen de 14 dagen na aankoop, duidelijk maken hij/zij het herroepingsricht wil inroepen. De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in geval van op maat gemaakte artikelen zoals bubbelzeilen, winterzeilen, liners, automatische zwembadafdekkingen, etc. In geval van herroepingsrecht gebeurt de terugbetaling op dezelfde manier als de betaling werd uitgevoerd.

Gebruik maken van het herroepingsrecht?
Hiervoor gebruikt u het formulier op deze pagina.Platinum Garantie

Platinum Garantie voorwaarden & contract

Bij aankoop  van Platinum garantie, garandeert  zwembad.eu  dat, in geval het aangekochte toestel een (vermoedelijke) productiefout vertoont:

In geval u online aankocht en de goederen werden verzonden naar België of Nederland, zal zwembad.eu zorgen dat:


In geval u een product aankocht in een van onze afhaalcentra / winkels:
De aankoop van een Platinum garantie houdt voor u als klant het volgende in: Beschikbaarheid Platinum Garantie

Platinum garantie is optioneel aan te schaffen voor onderstaande producten (in de meeste gevallen):Privacy

Ons privacy beleid volgt de regels opgelegd door de privacy comissie, de Autoriteit Persoonsgegevens en de GDPR. Door deze regels te volgen, verzekeren wij dat uw privacy gerespecteerd wordt.

Persoonsgegevens
Zwembad.eu en de firma’s die met haar samenwerken gebruiken uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van een vraag, een bestelling, of informatie die we met u willen delen. 
Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor interne analyse (zoals de geografische ligging van onze klanten).

Uw gegevens worden niet gedeeld met bedrijven buiten het Zwembad.eu – netwerk.

Grondslag van de verwerking
Zwembad.eu zal uw gegevenspas verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de klant.

Beveiliging persoonsgegevens
Zwembad.eu heeft passende technische en organisatorische maatregelen te genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult bewaard in databases die beveileig zijn met een of meerdere paswoorden.
Bedrijven die met ons samenwerken en toegang kunnen hebben tot persoonsgegevens (boekhoudkantoren, informatici …) , hebben een overeenkomst getekend, waarin zij op hun beurt, integer met de klantengegevens om te springen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Zwembad.eu en de firma’s in haar netwerk, bewaren uw facturatiegegevens gedurende 10 jaar. Dit is een wettelijke verplichting.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens.. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kan ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, uw gegevens te verwijderen voor interne analyse, of uw gegevens te verwijderen voor marketing  / informatiedoeleinden.
Wij zullen hierop ingaan voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Dit kan via mail aan info@zwembad.eu

Om uw privacy instellingen zelf aan te passen, gelieve hier te klikken.Menselijk-skelet.be